Aneks

 

KATALOG GRAFICZNYCH CECH PISMA RĘCZNEGO

   1. CECHY SYNTETYCZNE
   1.1. TYP PISMA:
   - zwykłe;
   - blokowe (techniczne);
   - na wzór druku;
   - szablonowe;
   - inne.
   1.2. STOPIEŃ NATURALNOŚCI:
   - naturalne;
   - nienaturalne:
   - - zamierzone;
   - - niezamierzone;
   1.3. ETAP ROZWOJU PISMA:
   - szkolne;
   - dojrzałe;
   - starcze;
   1.4. KLASA PISMA
   - wyrobione;
   - średnio wyrobione;
   - niewyrobione;
   1.5. OGÓLNY OBRAZ PISMA:
   - owalne;
   - okrągłe;
   - kątowe;
   1.6. STOPIEŃ STARANNOŚCI:
   - staranne;
   - niestaranne;
   1.7. CZYTELNOŚĆ:
   - czytelne;
   - częściowo czytelne;
   - nieczytelne;
   1.8. UZUPEŁNIENIA:
   - poprawki;
   - retusze;
   - przekreślenia;
   - wstawki;
   - podkreślenia,
   1.9. SPOSÓB WYKONANIA:
   - ręką nawykłą do pisania;
   - ręką nienawykłą do pisania;
   - inne sposoby;
   1.10. INNE CECHY SYNTETYCZNE:
   - ozdoby;
   - grifonaże;
   - manieryzmy;
   - inicjały;
   - pozostałe.
   2. CECHY TOPOGRAFICZNE
   2.1. MARGINES LEWY:
   - kształt:
   - - prosty;
   - - wypukły;
   - - wklęsły;
   - - nieregularny;
   - tendencja:
   - - prosty (pionowy);
   - - lewoskośny;
   - - prawoskośny;
   - wielkość .. mm;
   - proporcje:
   - - zmniejszony;
   - - proporcjonalny;
   - - powiększony;
   2.2. MARGINES PRAWY:
        . . . j. w.
   2.3. MARGINES GÓRNY:
   - kształt:
   - - prosty;
   - - wypukły;
   - - wklęsły;
   - - nieregularny;
   - tendencja:
   - - prosty;
   - - lewoskośny;
   - - prawoskośny;
   - wielkość .. mm;
   - proporcje:
   - - zmniejszony;
   - - proporcjonalny;
   - - powiększony;
   2.4. MARGINES DOLNY:
       . . . j. w.
   2.5. WCIĘCIA AKAPITOWE:
   - głębokość ... znaków;
   - częstość: ... ;
   2.6. UKŁAD WIERSZY WZGLĘDEM SIEBIE:
   - równoległe;
   - zbieżne;
   - rozbieżne;
   - nieregularne;
   2.7. UKŁAD ZNAKÓW WZGLĘDEM SIEBIE:
      . . . .j. w.
   2.8. UKŁAD ZNAKÓW, WYRAZÓW I WIERSZY WZGLĘDEM LINIATURY:
   - nad linią;
   - na linii;
   - po linii;
   - pod linią;
   - niezależnie od liniatury;
   2.9. LINIA WYRAZÓW I WIERSZY:
   - kształt:
   - - prosta;
   - - zagięta;
   - - łukowata:
   - - łamana;
   - - falista;
   - kierunek (tendencja linii podstawowej):
   - - poziomy;
   - - wznoszący się;
   - - opadający;
   2.10. ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI:
   - wzorcowe (odstęp = 3 pasma śródlinijne),
   - zmniejszone,
   - powiększone;
   2.11. ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI:
   - przeciętne (1,5 - 2,0 pasm śródlinijnych);
   - zmniejszone;
   - powiększone;
   2.12. ODSTĘPY MIĘDZY ZNAKAMI:
   - wzorcowe (odstęp między pionowymi elementami sąsiednich znaków
                          = średniej szerokości liter: h, n, u);
   - zmniejszone;
   - powiększone;
   2.13. ROZMIESZCZENIE ADRESÓW:
    - pionowe:
   - - po stronie lewej;
   - - po stronie prawej;
   - - w środku;
   - poziome:
   - - u góry;
   - - na dole;
   - - w środku;
   2.14. ROZMIESZCZENIE DAT:
   - pionowe:
   - - po stronie lewej;
   - - po stronie prawej;
   - - w środku;
   - poziome:
   - - u góry;
   - - na dole;
   - - w środku;
   2.15. ROZMIESZCZENIE NAGŁÓWKÓW:
   - po stronie lewej;
   - po stronie prawej;
   - w środku;
   2.16. ROZMIESZCZENIA PODPISÓW:
   - w rękopisach:
   - - podpisy są ciągłością tekstu;
   - - podpisy pod tekstem po lewej stronie;
   - - podpisy pod tekstem po prawej stronie;
   - - podpisy pod tekstem w środku;
   - w dokumentach z nadrukiem.
   3. CECHY MOTORYCZNE
   3.1. TEMPO PISANIA (SZYBKOŚĆ):
   -tempo określane bezwzględnie:
   - - małe;
   - - średnie;
   - - duże;
   - tempo określane w ramach próbki pisma:
   - - stałe;
   - - zmienne;
   - tempo określane względem normy osobniczej:
   - - zwolnione;
   - - naturalne;
   - - przyspieszone;
   3.2. IMPULS:
   - grammowy;
   - literowy;
   - sylabowy;
   - wyrazowy;
   - wielowyrazowy;
   3.3. NASTĘPSTWO ELEMENTÓW GRAFICZNYCH:
   - w pojedynczych literach lub cyfrach;
   - w zespołach graficznych;
   3.4. NACISK (CIENIOWANIE):
   - kierunek (zwrot) nacisku:
   - - wstępujący;
   - - zstępujący;
   - - w lewo;
   - - w prawo;
   - siła nacisku:
   - - mała;
   - - średnia;
   - - duża;
   - równomierność nacisku:
   - - stały (niezróżnicowany);
   - - zmienny:
   - - - rytmiczny;
   - - - nierytmiczny;
   - miejsce wzmożenia nacisku:
   - - na górze;
   - - na dole;
   - - z lewej strony znaku;
    - - z prawej strony znaku.
   4. CECHY MIERZALNE
   4.1. POLE PISMA:
   - pole tekstu;
   - pole wiersza;
   - pole wyrazu;
   - pole znaku;
   4.2. WIELKOŚĆ PISMA:
   - pismo drobne (pasmo śródlinijne do 1,5 mm>;
   - pismo małe (1,5 - 2,5 mm>;
   - pismo średnie (2,5 - 4,0 mm>;
   - pismo duże (4,0 mm - 6,0 mm>;
   - pismo bardzo duże (ponad 6,0 mm);
   4.3. SZEROKOŚĆ ZNAKÓW:
   - proporcjonalne;
   - smukłe;
   - szerokie;
   4.4. PROPORCJE WYSOKOŚCI ELEMENTÓW NADLINIJNYCH
   DO WYSOKOŚCI ZNAKÓW ŚRÓDLINIJNYCH:
   - zmniejszone (do 1,5>;
   - średnie (1,5 - 2,5>;
   - powiększone (2,5 - 3,0>;
   - przesadne (ponad 3,0);
   4.5. PROPORCJE WYSOKOŚCI ELEMENTÓW PODLINIJNYCH
   DO WYSOKOŚCI ZNAKÓW ŚRÓDLINIJNYCH:
   - zmniejszone (do 1,5>;
   - średnie (1,5 - 2,5>;
   - powiększone (2,5 - 3,0>;
   - przesadne (ponad 3,0);
   4.6. NACHYLENIE PISMA:
   - pismo prawoskośne;
   - pismo proste (80o- 90o);
   - pismo lewoskośne;
   - pismo o zmiennym nachyleniu;
   - pismo wachlarzowate;
   5. CECHYKONSTRUKCYJNE
   5.1. BUDOWA ZNAKÓW
   5.2. ODMIANY ZNAKÓW:
   - występują odmiany:
   - - w znakach: ...;
   - - liczba odmian dla każdego znaku: ...;
   - - usytuowanie odmian ...;
   - brak odmian;
   5.3. BUDOWA WIĄZAŃ:
   - wiązania girlandowe;
   - wiązania arkadowe;
   - wiązania kątowe;
   - wiązania stykowe;
   - wiązania pętlicowe;
   - brak wiązań;
   5.4. FORMY POWTARZALNE:
   - występują w:
   - - elementach nadlinijnych (trzonach);
   - - elementach podlinijnych;
   - - elementach śródlinijnych;
   - - adiustacjach;
   - - wiązaniach;
   - - innych elementach znaków;
   - brak form powtarzalnych.
   6. DODATKOWE CECHY PODPISÓW
   6.1. RODZAJ PODPISU:
   - pełnobrzmiący;
   - skrócony;
   - parafa;
   - monogram;
   6.2. ODNIESIENIE DO KLASY I OBRAZU PISMA:
   - o klasie lub obrazie zbliżonym do pisma;
   - o klasie lub obrazie innym niż pismo.

KATALOG CECH JĘZYKOWO-TREŚCIOWYCH

   I. STRUKTURA JĘZYKA
   1. POZIOM FONETYCZNY
   1.1. Zgodny z normą języka ogólnopolskiego
   1.2. Niezgodny z normą języka ogólnopolskiego
   a) regionalizmy fonetyczne
   b) pisownia fonetyczna
   2. POZIOM MORFOLOGICZNY
   2.1. Zgodny z normą języka polskiego
   2.2. Niezgodny z normą języka polskiego
   a) zjawiska fleksyjne (błędy w deklinacji, koniugacji itp.)
   b) regionalizmy morfologiczne (zmiękczenia, zdrobnienia itp.)
   3. POZIOM LEKSYKALNY
   3.1 Leksyka zgodna z normą ogólnopolską
   3.2. Leksyka środowiskowa (subjęzyki)
   3.3. Inne charakterystyczne zjawiska leksykalne (bogate ilościowo
          i jakościowo słownictwo itp.)
   3.4. Występowanie skrótów i skrótowców
   4. POZIOM SKŁADNIOWY
   4.1. Struktura zdania pojedynczego
   a) proste
   b) rozwinięte
   c) równoważniki zdań
   4.2. Struktura zdania złożonego
   a) współrzędne
   b) podrzędne
   4.3. Rodzaj łączników międzyzdaniowych
   a) parataktyczne (np. i, oraz, lub, albo)
   b) hipotaktyczne (np. który, jaki, gdyż, ponieważ)
   4.4. Struktura zdania zgodna z normą językową
   4.5. Struktura zdania niezgodna z normą językową
   5. POZIOM POPRAWNOŚCIOWY
   5.1 Błędy ortograficzne
   5.2. Błędy interpunkcyjne
   a) braki znaków interpunkcyjnych
   b) zbędne znaki interpunkcyjne
   c) nieadekwatność znaków interpunkcyjnych
   5.3. Paragrafia
   a) opuszczanie znaków,
   b) powtórzenia znaków
   c) przestawienia znaków
   5.4. Błędy mianownictwa, przeinaczenia itp.

   II. ZAWARTOŚĆ TREŚCIOWA

   1. TEMATYKA
   1.1. Tematyka powszechnie znana
   1.2. Tematyka znana środowiskowo
   1.3. Tematyka specjalistyczna
   1.4. Tematyka jednostkowa
   2. STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI ZAGADNIENIA
   2.1. Ogólny
   2.2. Szczegółowy
   3. BŁĘDY RZECZOWE
   4. NASTAWIENIE EMOCJONALNE AUTORA
   4.1. Obojętne
   4.2. Zabarwione
   a) pozytywnie
   b) negatywnie
   5. SPOSÓB RELACJI
   5.1. Uporządkowany
   5.2. Chaotyczny
   6. TREŚCI POZAWERBALNE (DODATKI)
   6.1. Rysunki
   6.2. Rekwizyty

 

 

© Copyright by Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie