.E.

ECHOGRAFIA med. powtarzanie w piśmie zadawanych pytań zamiast dawania odpowiedzi. Echografia występuje niekiedy w schizofrenii, niedorozwoju umysłowym, psychozach na podłożu organicznym. (JP)
EKSPERT DOKUMENTÓW specjalista badań dokumentów, obejmujących zarówno badania pismoznawcze, jak i badania techniczne. Patrz także grafolog. (ML)
EKSPERT GRAFOLOG specjalista z dziedziny grafologii; grafolog.
EKSPERT PISMA specjalista z dziedziny pismoznawstwa.
EKSPERTYZA (hasło w opracowaniu)
EKSPERTYZA GRAFICZNO-PORÓWNAWCZA patrz ekspertyza pismoznawcza. Patrz także metoda graficzno-porównawcza.
EKSPERTYZA GRAFICZNA ekspertyza pismoznawcza.
EKSPERTYZA GRAFOLOGICZNA 1. ekspertyza wykonana metodą grafologiczną; 2. synonim ekspertyzy pismoznawczej (termin niezalecany).
EKSPERTYZA GRAFOMETRYCZNA 1. ekspertyza wykonana metodą grafometryczną; 2. synonim ekspertyzy pismoznawczej (termin niezalecany).
EKSPERTYZA KALIGRAFICZNA 1. ekspertyza wykonana metodą kaligraficzną; 2. synonim ekspertyzy pismoznawczej (termin niezalecany).
EKSPERTYZA PISMA RĘCZNEGO ekspertyza pismoznawcza.
EKSPERTYZA PISMOZNAWCZA 1. zespół czynności badawczych realizowanych w ramach badań pismoznawczych, najczęściej w celu identyfikacji wykonawcy pisma. Zespół ten obejmuje czynności wstępne (orientacja w sprawie, gromadzenie materiału badawczego, organizacja procedury badawczej itp.), analizy zasadnicze (w tym oceny, szacunki, pomiary, eksperymenty itp.), proces decyzyjny (wnioskowanie) oraz opracowanie opinii (najczęściej wraz z dokumentacją, np. materiałem ilustracyjnym). Ekspertyza pismoznawcza jest potocznie zwana ekspertyzą grafologiczną; 2. synonim opinii (termin niezalecany). (ML)
EKSPERTYZA TECHNICZNA patrz techniczne badania dokumentów.
ELEMENT DWUKREŚLNY element utworzony z dwóch pokrywających się linii, kreślonych jednym ruchem (bez odrywania narzędzia pisarskiego od podłoża) w przeciwnych kierunkach. Postać elementów dwukreślnych przybierają często trzony liter. (AK)
ELEMENT DWUSTREFOWY element konstrukcyjny litery, który zgodnie z wzorcem elementarzowym powinien zajmować dwie strefy; Patrz także element nadlinijny, element podlinijny.
ELEMENT GRAFICZNY pojęcie pierwotne (niedefiniowane); może to być gramma, część grammy albo zespół gramm.
ELEMENT JEDNOSTREFOWY element konstrukcyjny litery, który zgodnie z wzorcem elementarzowym powinien w całości mieścić się w jednej strefie, np. element śródlinijny, znak górny, znak dolny.
ELEMENT NADLINIJNO-PODLINIJNY element konstrukcyjny litery (np. f), który zgodnie z wzorcem elementarzowym powinien zajmować trzy strefy: nadlinijną, śródlinijną i podlinijną. (AK)
ELEMENT NADLINIJNY 1. element konstrukcyjny litery (np. b, d, h, k, l, t), który zgodnie z wzorcem elementarzowym powinien zajmować dwie strefy, śródlinijną i nadlinijną; 2. gramma w całości umiejscowiona w strefie nadlinijnej (np. w literach: i, ł, ó, t, ż, ź). Patrz także znaki diakrytyczne, znaki górne. (AK)
ELEMENT PODLINIJNY 1. element konstrukcyjny litery (np. g, j, p, y), który zgodnie z wzorcem elementarzowym powinien zajmować dwie strefy, śródlinijną i podlinijną; 2. gramma w całości umiejscowiona w strefie podlinijnej (w literach: ą, ę). (AK)
ELEMENT POWTARZALNY patrz formy powtarzalne.
ELEMENT ŚRÓDLINIJNY element konstrukcyjny litery (np. a, c, e, i, m, n, o), który zgodnie z wzorcem elementarzowym powinien mieścić się w całości w strefie śródlinijnej. (AK)
ELEMENT TRÓJSTREFOWY element nadlinijno-podlinijny.
ELEMENT UZUPEŁNIAJĄCY patrz gramma uzupełniająca, uzupełnienia.
ELIMINACYJNE BADANIA badania wstępne, mające na celu kategoryczne wykluczenie wykonawstwa określonych osób, ograniczone do cech łatwo dostępnych obserwacji.
EPIGRAFIKA pomocnicza dziedzina historii; do jej zakresu należy odczytywanie dawnych napisów rytych w twardym materiale, np. w kamieniu, marmurze, metalu, drewnie (znajdujących się na nagrobkach, tablicach pamiątkowych, a także przedmiotach użytkowych, takich jak broń, naczynia, dzwony, narzędzia, monety, medale, pieczęcie). (WW)
ESDA (hasło w opracowaniu)
ETAP ROZWOJU PISMA okres (przedział czasowy) rozwoju pisma jednostki, związany z jej rozwojem osobniczym, określony na podstawie cech pisma: etap pisma szkolnego, etap pisma dojrzałego, etap pisma starczego. Brak ostrych granic między tymi etapami. (EG)