.F.

FAKSYMILE 1. stempel odtwarzający własnoręczny podpis; 2. odbitka takiego stempla.
FALSTART GRAFICZNY obraz trudności w rozpoczynaniu kreślenia; często występuje w piśmie starczym.
FAŁSZERSTWO podrobienie dokumentu, przerobienie dokumentu. Patrz także naśladownictwo.
FILIGRAN znak wodny.
FIZJOLOGIA PISMA (hasło w opracowaniu)
FIZYKOCHEMICZNE BADANIE DOKUMENTU zespół badań nakierowanych na ustalenie składu chemicznego podłoża lub materiału kryjącego poprzez analizę ich cech fizycznych (głównie optycznych). Patrz także videospektrokomparator. (MO)
FLUKTUACJA PISMA zmienność cech pisma.
FLUORESCENCJA patrz fotoluminescencja.
FORMA KALIGRAFICZNA patrz wzorzec elementarzowy.
FORMA PISMA patrz typ pisma.
FORMY POWTARZALNE podgrupa cech konstrukcyjnych. Formy powtarzalne mogą występować w: trzonach, elementach podlinijnych, elementach śródlinijnych, adjustacjach, wiązaniach oraz innych elementach znaków.
FORMUŁA KLASYFIKACYJNA PISMA patrz klasyfikacyjna formuła pisma.
FOSFORESCENCJA patrz fotoluminescencja.
FOTOLUMINESCENCJA świecenie wzbudzone pochłoniętym promieniowaniem elektromagnetycznym. Rodzajami fotoluminescencji są: fluorescencja i fosforescencja. Fluorescencja polega na tym, że pochłonięty kwant promieniowania elektromagnetycznego przenosi jeden z elektronów walencyjnych na wyższy, nietrwały poziom energetyczny. Prawie natychmiastowy (ok. 10-8 s) powrót elektronu do poziomu podstawowego związany jest z emisją promieniowania elektromagnetycznego, zwanego promieniowaniem fluorescencyjnym. Długość fali promieniowania fluorescencyjnego jest z reguły większa niż długość fali światła pobudzającego. Aby zatem obserwować fluorescencję w zakresie widzialnym, do jej wzbudzenia stosuje się promienie ultrafioletowe, emitowane przez analityczną lampę kwarcową. Mechanizm fosforescencji jest nieco odmienny (elektron może wracać do poziomu podstawowego poprzez poziomy pośrednie); inny jest też skład widmowy promieniowania fosforescencyjnego. Widmo promieniowania fotoluminescencyjnego (długości fal emitowanych promieni oraz ich względne natężenia) charakteryzuje skład chemiczny badanej substancji, natomiast wydajność fotoluminescencji zależy od stężenia tej substancji w próbce oraz od obecności domieszek, które w ilościach śladowych mogą wydajność tę zwiększać (aktywatory) albo zmniejszać (inhibitory). Liczne składniki materiałów kryjących oraz podłoży dokumentów fluoryzują pod wpływem promieni ultrafioletowych, co pozwala na ich różnicowanie. Patrz także fizykochemiczne badanie dokumentu; videospektrokomparator. (MO)