.L.


LANGENBRUCHA METODA patrz metoda grafometryczna Langenbrucha.
LATERALIZACJA
przewaga stronna, asymetria sprawności funkcjonalnej parzystych organów sensorycznych i motorycznych; w psychologicznych badaniach lateralizację określa się tzw. formułą lateralizacji, dotyczącą najczęściej dominacji oka, ręki lub nogi. W zależności od jednorodnej przewagi stronnej oka, ręki lub nogi mówi się o lateralizacji prawostronnej (praworęczność, prawooczność, prawonożność), lewostronnej (leworęczność, lewooczność, lewonożność) bądź skrzyżowanej w przypadku dominacji niejednorodnej (np. praworęczność - lewooczność) lub też o braku dominacji stronnej (tzw. lateralizacja osłabiona). Dla czynności pisania decydujące znaczenie ma jednorodna przewaga stronna w zakresie oka i ręki, szczególnie w początkowym okresie nauki szkolnej; trudności w pisaniu występują w przypadku lateralizacji skrzyżowanej lub osłabionej, powodujących zaburzenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, co przejawia się jako pisanie niekształtnych liter, mylenie liter podobnych, brak odstępów lub nierówne odstępy, obniżona estetyka pisma itp. Patrz także patologia pisma. (TL)
LEKSYKALNA ANALIZA TEKSTU patrz językowa analiza tekstu.
LICZBA podstawowe pojęcie matematyczne, którego treścią jest wynik liczenia, wyrażony zwykle cyframi; np. “duża liczba cech (nie: ilość cech) charakterystycznych w piśmie ułatwia badania porównawcze”. Literatura: Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1973; Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1983.
LIGATURA połączenie dwu lub więcej liter w jeden znak graficzny. (Słownik wyrazów obcych, red. Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 652)
LINEARNOŚĆ PISMA elementarzowa właściwość pisma, polegająca na kreśleniu znaków graficznych w polach wyznaczonych czterema równoległymi, poziomymi liniami ograniczającymi strefy i określającymi wielkość liter. (AŁ)
LINIA KOŃCOWA (termin niezalecany) gramma wybiegowa.
LINIAMENT żarg. liniatura.
LINIA POCZĄTKOWA gramma wstępna.
LINIA PODSTAWOWA WIERSZA linia prosta utworzona przez połączenie minimum (punkty ekstremalne) pierwszej i ostatniej grammy śródlinijnej wiersza. Patrz także linia wiersza.
LINIA PODSTAWOWA WYRAZU linia prosta łącząca minima (bez uwzględniania adiustacji) pierwszego i ostatniego elementu strefy śródlinijnej wyrazu. Patrz także punkty ekstremalne, linia wyrazu, linia wiersza.
LINIA PRZYKRYWOWA prosta biegnąca przez maksimum pierwszej oraz maksimum (patrz punkty ekstremalne) ostatniej litery wyrazu (bez uwzględnienia adiustacji i znaków diakrytycznych). Jest to jedna z linii pomocniczych, służących do konstruowania figur w metodzie geometryczno-strukturalnej.(AK)
LINIA RETUSZOWANA patrz retusz.
LINIATURA linie nadruku na podłożu.
LINIA WIERSZA stanowi połączenie kolejnych linii podstawowych wyrazów. Jest to jedna z cech topograficznych pisma. Uwzględnia się kształt linii wiersza (która może być prosta, zagięta, łukowata, łamana albo falista) oraz jej kierunek (który może być poziomy, wznoszący się albo opadający). (AK, MO)
LINIA WŁOSOWATA bardzo cienka linia początkowa lub końcowa znaku albo jego detalu, wynikająca z “atakowania”podłoża narzędziem pisarskim, poprzedzająca właściwą szerokość grammy wstępnej bądź następująca po właściwej szerokości grammy końcowej. Linia włosowata wskazuje kierunek ruchu ręki wykonywany jeszcze nad podłożem. Jej analiza powinna być każdorazowo dokonywana przy użyciu lupy lub mikroskopu. Patrz także adiustacja. (WW)
LINIA WSTĘPNA (termin niezalecany) gramma wstępna.
LINIA WSTĘPUJĄCA linia kreślona od dołu ku górze. (AŁ)
LINIA WYRAZU linia stanowiąca połączenie minimów kolejnych liter (punkty ekstremalne). Jest to jedna z cech topograficznych pisma. Uwzględnia się: kształt linii wyrazu (która może być prosta, zagięta, łukowata, łamana albo falista) oraz jej kierunek (który może być poziomy, wznoszący się albo opadający). (AK, MO)
LINIA ZASADNICZA gramma zasadnicza.
LINIA ZSTĘPUJĄCA linia kreślona z góry ku dołowi. (AŁ)
LINIE GABARYTOWE
proste, tworzące boki prostokąta wytyczającego główne wymiary zewnętrzne znaku graficznego, wyrazu, wiersza etc., przebiegające przez jego skrajne punkty: najniższy, najwyższy, najbardziej wysunięty na lewo i najbardziej wysunięty na prawo. Linie gabarytowe: górna i dolna są równoległe do linii podstawowej danego zapisu, a przy braku podstaw do jej wyznaczenia (w znakach o prostej budowie) - prostopadłe do osi znaku. Podstawą wyznaczenia linii gabarytowych powinny być punkty skrajne leżące na łukach, będące wierzchołkami kątów lub stanowiące konstrukcyjne punkty zatrzymania. (AK)
LINIE GABARYTOWE WYRAZU linie wyznaczane przez odpowiednie przedłużenie skrajnych linii gabarytowych znaków tego wyrazu.
LINIE GABARYTOWE ZNAKU linie wyznaczane równolegle (i odpowiednio: prostopadle) do osi znaku.
LIST ANONIMOWY patrz pismo anonimowe.
LITERA znak graficzny głoski, właściwy pismom alfabetycznym. (Słownik wyrazów obcych, red. Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 657)
LITERA DWUGRAMMOWA patrz gramma.
LITERA DWUSTREFOWA litera mieszcząca się (według wzorca elementarzowego) w dwu strefach: śródlinijnej oraz nadlinijnej albo śródlinijnej oraz podlinijnej. Patrz także litera nadlinijna oraz litera podlinijna.
LITERA JEDNOGRAMMOWA patrz gramma.
LITERA JEDNOSTREFOWA litera mieszcząca się całkowicie (według wzorca elementarzowego) w jednej strefie; litera śródlinijna.
LITERA NADLINIJNA litera zawierająca element nadlinijny.
LITERA PODLINIJNA litera zawierająca element podlinijny.
LITERA ŚRÓDLINIJNA litera mieszcząca się (według wzorca elementarzowego) w strefie śródlinijnej. Literami śródlinijnymi są: a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z.

LITERA TRÓJGRAMMOWA patrz gramma.
LITERA TRÓJSTREFOWA litera mieszcząca się (według wzorca elementarzowego) w trzech strefach: nadlinijnej, śródlinijnej i podlinijnej. Literami trójstrefowymi są: f, J, G, Y).
LITERY WIELKIE majuskuły.
LUSTRZANE PISMO pismo odwrócone prawo-lewo (jak odbite w lustrze), występujące w przebiegu chorób neurologicznych (patologia pisma), a także niekiedy przy pisaniu "drugą ręką" (tzn. lewą ręką u osób praworęcznych i vice versa). Pismo lustrzane może wystąpić u dzieci w początkowym okresie nauki pisania. Patrz także lateralizacja. (JP)
LUSTRZANY ZNAK GRAFICZNY znak odwrócony prawo-lewo (jak odbity w lustrze). Patrz także lustrzane pismo.