.T.

TABLICA POGLĄDOWA patrz materiał poglądowy.
TAJNOPIS zapis sporządzony materiałem kryjącym niewidocznym dla oka w świetle zwykłym, przed poddaniem go naświetleniu promieniami nadfioletowymi lub działaniu wywoływacza chemicznego lub fizycznego. (JD)
TECHNICZNE BADANIA DOKUMENTÓW (hasło w opracowaniu)
TECHNIKA PISANIA sposób, w jaki dana osoba posługuje się narzędziem pisarskim. Obejmuje m.in. pozycję osoby piszącej (patrz pozycja przy pisaniu), sposób trzymania narzędzia (w tym pozycję narzędzia pisarskiego). (JD)
TEKST DŁUGI tekst, w którym możliwe jest zbadanie wszystkich cech wyróżnionych w "Katalogu graficznych cech pisma ręcznego". Z reguły jest to tekst o objętości przynajmniej jednej strony formatu zeszytowego. (AK)
TEKST KRÓTKI obejmuje np. podpis, wyrażenie językowe lub zdanie. Patrz także tekst długi. (AF)
TEKST DOWODOWY materiał kwestionowany.
TEKST PORÓWNAWCZY materiał porównawczy.
TEKST ZAKWESTIONOWANY materiał kwestionowany.
TEMATYKA RĘKOPISU jedna z cech treściowych (patrz "Katalog cech językowo-treściowych"). Wyróżnia się: 1) tematykę znaną powszechnie, 2) tematykę znaną środowiskowo, 3) tematykę specjalistyczną oraz 4) tematykę jednostkową. (AF)
TEMPO PISANIA jedna z cech motorycznych. Wyróżnia się: 1) tempo określane bezwzględnie (małe, średnie, duże), 2) tempo określane w ramach próbki pisma (stałe, zmienne), 3) tempo określane względem normy osobniczej (zwolnione, naturalne, przyspieszone).
TEORIE GRAFOLOGICZNE (hasło w opracowaniu)
TERMINOLOGIA GRAFOLOGICZNA (hasło w opracowaniu)
TEST GRAFICZNY (hasło w opracowaniu)
TEST PISMA (hasło w opracowaniu)
TEST PSYCHOGRAFOLOGICZNY metoda diagnozowania osobowości człowieka na podstawie analizy i interpretacji cech jego pisma ręcznego. Test psychografologiczny stosowany jest w psychologii pisma, pedagogice pisma i psychiatrii pisma; może też być pomocny w identyfikacji grupowej autora anonimu; należy do rodziny testów klinicznych w psychologii, a jego wartość diagnostyczna nie odbiega od wartości innych testów klinicznych; opiera się na statystycznym skorelowaniu cech graficznych z cechami osobowości. Patrz także grafologia, ekspertyza grafologiczna, psychografologia, słownictwo psychografologiczne. (ML)
TOKSYKOMANIA A PISMO (hasło w opracowaniu)
TOPOGRAFIA cechy topograficzne.
TOŻSAMOŚĆ termin używany w znaczeniu: identyczność, bycie tym samym. W teorii kryminalistyki istnieje konwencja, według której obiekt badań kryminalistycznych jest tożsamy (identyczny) tylko sam z sobą. W badaniach pismoznawczych można zatem mówić o tożsamości wykonawcy np. dwu podpisów lecz nie o identyczności tych podpisów. Hipotezę o tożsamości wykonawcy wywodzi się ze stwierdzonego podobieństwa porównywanych podpisów oraz przesłanek dodatkowych. (MO)
TREMOR drżenie linii pisma. Patrz także cechy patologiczne w piśmie, patologia pisma, struktura kreski. (ML)
TREŚCI POZAWERBALNE jedna z cech treściowych, obejmująca rysunki i rekwizyty. (AF)
TRZON LITERY najdłuższy element konstrukcyjny litery, przebiegający przez dwie (b, d, h, k, l, ł, t, g, j, p, y, A, B, D itd.) albo trzy (f, G, J, Y) strefy. Niekiedy mianem trzonu określa się jednostrefowe elementy pionowe znaków śródlinijnych (a, i, r). (MO)
TWÓR JEDNORAZOWY nieczytelna konstrukcja graficzna imitująca podpis, niezwiązana konstrukcyjnie ani z brzmieniem nazwiska, ani z rzeczywistym podpisem danej osoby, wymyślona ad hoc przez wykonawcę w celu uniemożliwienia jego identyfikacji i wywołania wrażenia, że jest to podpis nieznanej osoby. Patrz także autofałszerstwo. (AK)
TYP PISMA jedna z cech syntetycznych pisma. Rozróżnia się następujące typy pisma: pismo zwykłe, pismo blokowe, pismo techniczne, pismo na wzór druku, pismo szablonowe oraz inne (m.in.: pismo stenograficzne, pismo Braile'a, pismo Morse'a). (EG)