.U.

UKŁAD GRAFICZNY patrz cechy topograficzne.
UKŁAD LINII patrz metoda Duystera.
UKŁAD PISMOTWÓRCZY (hasło w opracowaniu)
UKŁAD PRZESTRZENNY patrz cechy topograficzne.
UKŁAD WIERSZY podgrupa cech topograficznych. Wyróżnia się: 1) układ wierszy względem siebie (równoległe, zbieżne, rozbieżne, nieregularne), 2) układ wierszy w stosunku do liniatury (nad linią, na linii, po linii, pod linią, niezależnie od liniatury), 3) linię wierszy (w tym kształt linii: prosta, zagięta, łukowata, łamana, falista oraz kierunek linii: poziomy, wznoszący się, opadający), 4) odstępy między wierszami (zmniejszone, wzorcowe, powiększone). (AK, MO)
UKŁAD WYRAZÓW podgrupa cech topograficznych. Wyróżnia się: 1) układ wyrazów w stosunku do liniatury (nad linią, na linii, po linii, pod linią, niezależnie od liniatury), 2) linię wyrazów (w tym kształt linii: prosta, zagięta, łukowata, łamana, falista oraz kierunek linii: poziomy, wznoszący się, opadający), 3) odstępy między wyrazami (zmniejszone, wzorcowe, powiększone). (AK, MO)
UKŁAD ZNAKÓW podgrupa cech topograficznych. Wyróżnia się: 1) układ znaków względem siebie, 2) układ znaków w stosunku do liniatury (nad linią, na linii, po linii, pod linią, niezależnie od liniatury), 3) odstępy między znakami (zmniejszone, wzorcowe, powiększone). (AK, MO)
UPODOBNIENIE MIĘDZYLITEROWE patrz formy powtarzalne.
UPROSZCZENIA zmiany w konstrukcji znaków graficznych, polegające na zubożeniu elementów w stosunku do wzorca elementarzowego. Uproszczenia są efektem personalizacji pisma; często też pojawiają się w przypadku zwiększania tempa pisania; prowadzą często do obniżenia czytelności pisma. W wyrazach lub zespołach wyrazów uproszczenia pojawiają się najczęściej w kończących je fragmentach graficznych. Patrz także patologia pisma. (ML)
UROJENIA A PISMO (hasło w opracowaniu)
UWIĄD STARCZY A PISMO (hasło w opracowaniu)
UZUPEŁNIENIA jedna z cech syntetycznych. Uzupełnienia przyjmują formę: poprawek, retuszów, przekreśleń, wstawek, podkreśleń. Są to dodatkowe elementy graficzne, dopełniające (w rozumieniu jego wykonawcy) pismo. Źródłem uzupełnień mogą być różne czynniki, np. specyficzne poczucie estetyki, dążenie do polepszenia czytelności lub do zmiany treści albo maskowanie pisma. (EG)